ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ОБЩИЯТ РЕГЛАМЕНТ ОТНОСНО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
(General Data Protection Regulation - GDPR )

GDPR е новият закон за защита на данните на Европейския съюз. Той е предназначен да предоставя на лицата по-голям контрол върху личните им данни и налага нови задължения на организациите, които събират обработват или анализират такива данни. Това е Регламент 
(EС) - 2016/679 , приет от Европейския съюз, който се прилага пряко в България. Тъй като един от основните принципи на тази правна рамка е прозрачността, ние сме изготвили настоящия документ, чрез който искаме да ви уведомим за начина, по който събираме, използваме, предаваме и защитаваме Вашите лични данни, когато Вие взаимодействате с нас във връзка с продукти и услуги, включително чрез нашия уебсайт.
Запазваме си правото периодично да актуализираме и изменяме настоящата Политика за поверителност, за да отразяваме всички изменения на начина, по който обработваме личните ви данни или измененията на вашите законови изисквания. В случай на такива изменения, ние публикуваме изменената версия на Политиката за поверителност на нашия уебсайт и поради това, любезно ви молим периодично да проверявате съдържанието ѝ.

КОИ СМЕ НИЕ И КАК ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС ?
"ПАРИТ" ООД със седалище: обл. Смолян, гр. Чепеларе, ул. Никола Чичовски №5, п.к. 4850 е регистрирано търговско дружество в България опериращо със лични данни и като такова следва да предостави информация на своите клиенти (потребители) относно новият регламент за защитата на данните (GDPR).  "ПАРИТ" ООД чрез сайта - www.paritood.com (наричано по долу за кратко администратора, Ние, Нас или Нашите) профилира, обработва и съхранява лични данни само и единствено за осъществяване на целите упоменати в настоящите общи условия.
За въпроси относно политиката за защитата на личните ви данни може да се свързвате с нас по всяко време чрез всички упоменати възможности в раздела КОНТАКТИ.

КАК СЪБИРАМЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Като цяло събираме Вашите лични данни директно от Вас, така че Вие решавате какъв вид информация да ни предоставите. Основният начин, по който получаваме лични данни от Вас е чрез попълване на формуляр за връзка или друг вид формуляр през, който осъществявате достъп до предоставените услуги на нашият сайт. Освен това е възможно да изискаме от Вас и други начини на достъп до ваши лични данни, като напр. телефонни обаждания, e-mail кореспонденции и т.н.
Администратора се ангажира да обработва, съхранява и опазва всички лични данни съобразно настоящия регламент на ЕС и неприкосновеността им, на всеки потребител ползващ услугите на "ПАРИТ" ООД.

Лични данни събирани и обработвани от администратора са както следва:
 - Име на фирма/и.
 - Имена на клиента или име на материално отговорно лице.
 - Адрес/и по регистрация.
 - Адрес/и на търговски обект.
 - Идентификационен номер по ДДС.
 - Адрес/и за доставка.
 - Телефонен номер.
 - Имейл адрес.
 - Булстат.
 - IP адрес.

КАКВИ СА ЦЕЛИТЕ И ОСНОВАНИЯТА НА ОБРАБОТВАНЕТО?
Ние ще използваме Вашите лични данни за следните цели:
Предоставяне на услуги от "ПАРИТ" ООД във Ваша полза.

Тази обща цел може да включва, при необходимост, следното:
Създаване и управление на профил в платформата (сайта) - www.paritood.com,
обработване на поръчки, включващо приемане, валидиране, експедиране и фактуриране на същите.Обработване на данни с цел последващо сключване на договор/и за консигнация или други последващи договорни отношения.
Разрешаване на проблеми, свързани с анулирания на поръчки или всякакви други проблеми, свързани с поръчките, закупените стоки или услуги.
Връщане на продуктите в съответствие със законовите разпоредби.
Възстановяване на стойността на продуктите съгласно законовите разпоредби, както и за осъществяване на обратна връзка с Вас.

Целите за събирането им могат да бъдат и:
 - За осъществяване на покупко-продажбата на избран продукт/и.
 - За осъществяване на обратна връзка породена от съответната покупко-продажба.
 - За по-лесно идентифициране на отделните клиенти (потребители) на нашите услуги.
 - За архивиране с цел одити и анализи на гореупоменатите услуги и отношения.

Обработването на Вашите данни за тези цели в повечето случаи е необходимо за сключването и изпълнението на договор между "ПАРИТ" ООД и Вас. Освен това, за изпълнението на тези цели се изисква обработване съгласно приложимото законодателство, включително данъчното и счетоводното законодателство.

ЗАЩИТА НА НАШИТЕ ЗАКОННИ ИНТЕРЕСИ.
Възможно е да има случаи, в които ние използваме или предаваме информация, за да защитим правата си и търговската си дейност. Те могат да включват:
мерки за защита на уебсайта и потребителите на сайта www.paritood.com срещу кибератаки;
мерки за предотвратяване и откриване на опити за измама, включително предаване на информация на компетентни публични органи;
мерки за управление на различни други рискове.
Главната причина за тези видове обработване са нашите законни интереси, свързани със защитата на търговската ни дейност като се прави уговорка, че ние гарантираме, че всички предприемани от нас мерки гарантират баланс между нашите интереси и Вашите основни права и свободи. Освен това, в някои случаи, обработването от наша страна се базира на законови разпоредби като задължението за защита на стоките и стойностите, предвидено от приложимото законодателство в тази връзка.

КОЛКО ВРЕМЕ ПАЗИМ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Администратора няма политика на дългосрочно съхранение на лични данни. Рамките и сроковете на обработка и съхранението им са оптимизирани до минимум.
По правило, ние съхраняваме Вашите лични данни докато приключат договорните ни отношения описани в съответният договор за консигнация или друг вид отношения между Вас и нашите услуги.. Вие винаги може да поискате от нас да изтрием определена информация или данни и ние ще отговорим на това искане като запазим определена информация, дори и след приключване на договорни отношения, когато приложимото законодателство или законни интереси го налагат.

НА КОГО ИЗПРАЩАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
В зависимост от случая, можем да предаваме или даваме достъп до някои от Вашите лични данни на следните категории получатели.
- Доставчици на куриерски услуги.
- Доставчици на платежни/ банкови услуги.
- Доставчици на маркетингови/ телемаркетингови услуги.
- Доставчици на услуги, свързани с пазарни изследвания.
застрахователни компании.
- Доставчици на ИТ услуги.
- Други компании, с които ние можем да разработваме съвместни програми за продаване на пазара на нашите стоки и услуги.
Ако сме задължени по закон, или ако това е необходимо за защита на законните ни интереси, можем да разкриваме определени лични данни и на публични органи.
Администратора се ангажира да не разкрива лични данни за Клиента (потребителя) на трети лица освен на наши доверени партньори (технически доставчици като: куриерски фирми, който осъществяват доставки и услуги по уеб дизайн) или такива, за които сме се уверили, че спазват най-високи стандарти за сигурност на информацията и нейната поверителност. Предоставянето на данни на нашите партньори е необходимо, за да можем да ви доставим услугите, които сте заявили, както и за да подобрим функционирането на нашата интернет страница.
Администратора не предоставя лични данни, освен в случаите когато:е получил съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация.
Никога няма да продадем Вашата информация на трети лица или да я използваме за цели, за които не сме ви уведомили и не сте ни дали предварително съгласие.
Гарантираме, че достъпът до Вашите данни от частноправни субекти-трети страни се осъществява съгласно законовите разпоредби в областта на защитата на данните и поверителността на информацията, въз основа на договори, сключени с тях.

КАК ЗАЩИТАВАМЕ СИГУРНОСТТА НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?
Ние се ангажираме да гарантираме сигурността на личните данни като прилагаме подходящи технически и организационни мерки при съблюдаване на промишлените стандарти.
Съхраняваме Вашите данни на сигурни сървъри като използваме най-новите алгоритми за криптиране и гарантираме съхранението на резервни копия."ПАРИТ" ООД чрез сайта www.paritood.com използва едни от най-сигурните и защитени ресурси за администриране, обработка и защита на данни. Ние използваме т.н. TLS (Transfer Protocol Secure), SSL (Secure Sockets Layer) сертификат  - криптографски протокол за връзка клиент-сървър, използван за пренасяне на информация в интернет. WEB сайтове които работят с такъв протокол имат защита (префикс) https вместо стандартния http 

Или казано по-разбираемо използваме криптирана (защитена) връзка между въведените от ваша страна данни и мястото (сървъра), където я съхраняваме. Криптирането, което позволява връзката да бъде защитена, представлява сложен математически процес. Чрез него цялата информация се криптира и декриптира от клиента и сървъра. По този начин ние от "ПАРИТ" ООД се ангажираме, че ще подсигурим всеки наш клиент и предоставените ни лични данни в пълна изрядност чрез напълно защитена и прилежно водена уеб документация.Администратора се грижи и използва всичкият си наличен ресурс за съхранението и опазването на всички лични данни без значение от срока им на съхранение. 

СЪГЛАСИЕ ЗА ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ.
Боравенето с лични данни става след изричното съгласие на клиента (потребителя) ,това се осъществява след като клиента (потребителя) се съгласи с настоящите общи условия и маркира съответната отметка преди да продължи с въвеждането на своите данни и осъществяването на съответната поръчка или услуга. В случай, че клиента не желае да въведе своите данни и съответно не се съгласи с настоящите общи условия, то по-нататъшното продължаване на всякакъв вид договорни отношения стават невъзможни. Администратора си запазва правото да съхрани копие от потвърждението на извършената покупко-продажба, договор за консигнация или друг вид услуга, като доказателство, че клиента (потребителя) се е съгласил с настоящите общи условия и обработка на лични данни, в случай на възникнали в последствие спорове.

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ СЪГЛАСНО GDPR

Поверителност на личните данни, лицата имат право:
1. Да осъществяват достъп и да експортират личните си данни;
2. Да коригират грешки в личните си данни;
3. Да възразява срещу обработката на личните си данни.
4. Да изискат изтриването (заличаването) на предоставените лични данни.

КАКВИ СА ВАШИТЕ ПРАВА?
Общият регламент относно защитата на данните признава редица права във връзка с Вашите лични данни. Можете да поискате достъп до Вашите данни, корекцията на грешки в нашите файлове, и/или да повдигате възражения по отношение на обработването на Вашите лични данни. Можете също така да упражните правото си на подаване на жалба пред компетентния надзорен орган или до съда. В зависимост от случая, вие можете също така да разполагате с правото да поискате изтриване на Вашите лични данни, правото на ограничаване на обработването на Вашите данни и правото на преносимост на данните.

ДОСТЪП.

Можете да ни помолите:
- Да потвърдим, че ние обработваме Вашите лични данни.
- Да предоставим копие от тези данни
- Да ви предоставим информация относно Вашите лични данни, като например данните, които ние имаме, как ги използваме, на кого ги разкриваме, дали ги предаваме в чужбина и как ги предпазваме, колко дълго ги пазим, какви права имате, как можете да подадете жалба, къде сме придобили Вашите данни, доколкото информацията вече не ви е била предоставена посредством това известие.

ПОПРАВЯНЕ.
Можете да поискате от нас да поправим или допълним Ваши неточни или непълни лични данни. Възможно е ние да се опитаме да удостоверим неточността на данните, преди да ги коригираме.

ИЗТРИВАНЕ НА ДАННИ.
Имате правото при желание да изискате тотално (пълно) заличаване на всички ваши лични данни от базата ни с данни, включително име, имейл и всяка друга предоставена ни информация от предишни покупко-продажби и въведени данни от Вас. В този случай администратора се ангажира да заличи всички данни предоставени ни от вас ,включително имейли, кореспонденции и останалите данни от нашите регистри свързани с Вас.
Вие можете да ни помолите да изтрием Вашите лични данни, но единствено ако:
- Те вече не са необходими за целите, за които са били събрани.
- Упражнявате законно право на възражение или те са били незаконно обработвани; или
е налице правно задължение в тази връзка.
Ние нямаме задължението да уважим Вашето искане за изтриване на личните ви данни, ако обработването им се изисква за да се изпълни законово задължение или
за да се установи, упражни или защити правна претенция.
Моля, имайте предвид, че преди да упражните това право, вие трябва  да запазите всички документи, свързани с направените поръчки или ползвани услуги от нас, независимо дали фактурирането е било извършено към Вас или към друго физическо или юридическо лице (като фактури, удостоверения за гаранция). Ако не направите това преди да упражните правото си на изтриване, ще изгубите всички тези документи и ние няма да може да ви ги предоставим, в зависимост от случая, тъй като процесът на изтриване на данни и изтриването на  всички  документи, свързани с него, е необратим процес.

ОГРАНИЧАВАНЕ НА ОБРАБОТВАНЕТО НА ДАННИ.
Можете да ни помолите да ограничим обработването на Вашите лични данни, но единствено ако:
- Тяхната точност се оспорва , за да имаме възможност да удостоверим тяхната точност.
- Те вече не са необходими за целите, за които са били събрани, но ние все още имаме нужда да установим, упражним или защитим правна претенция.
- Вие вече сте упражнили правото на възражение и проверявате дали доминирането на нашите права все още е налице.
Ние можем да продължим да използваме Вашите лични данни в резултат на искане за ограничение, ако имаме Вашето съгласие, за да се установи, упражни или защити правна претенция или за да се защитят правата на "ПАРИТ" ООД или на друго физическо или юридическо лице.

ПРЕНОСИМОСТ НА ДАННИТЕ.

Можете да ни помолите да предоставим Вашите лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат или можете да поискате те да бъдат директно „пренесени“ към друг оператор на данни, но единствено ако:
- Обработването се основава на Вашето съгласие или на сключването на договор с Вас.
- Обработването се извършва с автоматично средство.

ПРАВО НА ВЪЗРАЖЕНИЕ.
Можете да възразите по всяко време поради причини, свързани с Вашата конкретна ситуация, срещу обработването на Вашите лични данни, основано на нашите законни интереси, ако считате че Вашите основни права и свободи доминират над тези интереси.
Освен това можете да възразите по всяко време срещу обработването на Вашите данни за целите на директния маркетинг (включително създаване на профили) без да посочвате каквато и да било причина, като в този случай обработването ще бъде прекратено при първа възможност.

ОТГОВОРНОСТИ.
Във връзка с влизането в сила на нови Европейски правила за защита на личните данни, от "ПАРИТ" ООД предприехме детайлен анализ и одит на всички наши процеси, свързани с обработване на лични данни. В рамките на този анализ ние проверяваме партньорите си, ревизираме процедурите си и правилата си, обучаваме служителите си, използваме опитни консултанти по информационна сигурност, за да гарантираме спазването на най-високи стандарти за поверителност и сигурност на вашите данни.
Администратора "ПАРИТ" ООД чрез www.paritood.com се ангажира да спазва стриктно своите задължения съгласно общият регламент относно защитата на данните (General Data Protection Regulation). Сайта www.paritood.com се администрира от оторизирани лица в пълно познание на така действащите разпоредби за защита на личните данни влизащи в сила от 25 май 2018 г.

Повече за Европейски регламент за защита на личните данни EU GDPR - ТУК

КОНТАКТИ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Свържете се с нас чрез формуляра или на нашите телефонни номера. Готови сме да отговорим на всяко ваше запитване относно нашата дейност.

ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ
Адрес:

гр. Чепеларе ул. Никола Чичовски №5

Email:

parit@abv.bg

Телефони:

0888 245 235 ; 0878 245 235